ಜನವರಿ 25: ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೀಗಿದೆ

masthmagaa.com:

ಇನ್ನು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 24 ಕ್ಯಾರಟ್​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 184 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ₹57,138 ಆಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರಟ್​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 170 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ₹52,340 ಆಗಿದೆ. 1 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 243 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ₹67,894 ಆಗಿದೆ.

-masthmagaa.com

Contact Us for Advertisement

Leave a Reply